TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

- Hình ảnh tiến độ xây dựng tháng 04/2015

– Hoàn thành móng: dự kiến tháng 11/2015

Construction_01 Construction_04 Construction_03 Construction_02